Posted on Leave a comment

תקנון ותנאי שימוש

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "מאצ׳ינג" שכתובת האתר שלו: matching.click (להלן: "האתר"), שנמצא בבעלות "מאצ׳ינג" ע.מ. 558310835 (להלן: "מאצ׳ינג") ובין:

כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש בלפחות באחד מהשירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש").
מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין מאצ׳ינג.
ע"י השימוש בשירותי האתר הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן: (כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשיםם כאחד)

1. הבהרת שירותי מאצ׳ינג

1.1 האתר מספק שירות לקהילות ובתי כנסת בין השאר בתחומי תוכנה, ניהול, אתר אינטרנט, תשלומים וכד'

2. התחייבויות המשתמש

2.1 תנאי שימוש
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות
ב. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים או צרכי הקהילה שלך בלבד.
ג. בהזנת פרטי יצירת קשר ( כגון: דואר אלקטרוני, טלפון נייד, כתובת וכדומה), מאשר המשתמש למאצ׳ינג לשלוח לו מעת לעת דבר פרסומת, וכן הודעות עידכונים ופרסומות ממאצ׳ינג.
ד. משתמש שירצה שלא לקבל הודעות עידכונים ופרסומות ממאצ׳ינג, יודיע בכתב לכתובת מייל: Info@222.org.ill.

2.2 אמינות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק למאצ׳ינג בזמן רישומו לאתר/ביצוע תשלום הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרהה להטעות את מאצ׳ינג ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי.
ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, מאצ׳ינג שומר לעצמו את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .

2.3 אבטחת מידע

א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן ", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .
ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. מאצ׳ינג רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרותת כאמור לעיל ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.

3. אחריות מאצ׳ינג

3.1 אספקת השירותים
א. מובהר בזאת כי מאצ׳ינג לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו — לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י גבאי בית הכנסת ו/או המוסד נותן השירות תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ומאצ׳ינג אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ב. מאצ׳ינג אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
ג. מובהר בזאת כי מאצ׳ינג לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין אי זמינותת השירות.
ד. מאצ׳ינג אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
ה. מאצ׳ינג אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מאצ׳ינג או מפני נזקים,, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מאצ׳ינג, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ו. בשום נסיבות לא תחול על מאצ׳ינג אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמורר לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע למאצ׳ינג או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ז. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) – לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה למאצ׳ינג בגיןן תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
ח. מאצ׳ינג שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת הוכחהה על כך. מוצהר בזאת כי מאצ׳ינג לא ישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב חסימת המשתמש על ידו.
ט. השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.2 פרטיות ואבטחת מידע

א. מאצ׳ינג מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג' את המידע שסיפקת לאתר בעת ההרשמה אליו, למעט שותפים נבחרים כפי שיבחר מאצ׳ינג המקדמים את מטרות מאצ׳ינג.
ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין הבית הכנסת שהינך משלם לו את התחייבויותיך, וכן לפתרוןן בעיות כלשהן, מאצ׳ינג יספק לבתי הכנסת או המוסדות שנדרשת לשירותם באמצעות מאצ׳ינג, את כתובתך ופרטי ההתקשרות עימך על מנת שאלו יוכלו ליצור עימך קשר בכל תרחיש שהוא המצריך זאת.
ג. מאצ׳ינג מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמין לו. מאצ׳ינג מתחייב לאבטח כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עויןן כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.
ד. מאצ׳ינג לא יפצה אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של מאצ׳ינג ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת המידעע שלך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע"י צד ג' כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך מאצ׳ינג אינו מתחייב לכך וכי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
ה. הנך מאשר בזאת למאצ׳ינג לשלוח לך הודעות דואר אקלטרוני/ SMS וכד' שוטף החיוני לשימוש בשירותי האתר, לרבות: עדכונים והודעות על ביצוע פעולות, שירותים חדשים,התראותת וכדומה.
ו. הנך מאשר למאצ׳ינג להשתפש בפרטים ובפרטי המשתמשים לצורך מחקרים סטטיסטיים ופרסומם.

4. תשלום בגין שירותים

א. בגין השירותים תגבה מאצ׳ינג מהמשתמשים בשירותיה תשלום כפי שיוצג למשתמש עובר לביצוע השירות.

ב. מתן השירות יהיה כפוף לתשלום חד פעמי או חודשי המתחדש אוטומטית לפי החבילה בה בחר המשתמש,

ג. אי הסדרת תשלום לאחר מתן התראה בתוך 14 יום. יגרום לחסימת הגישה לשירות והוצאת התכנים ממנו למשתמש תהיה כרוכה בתשלום נוסף.

5. מדיניות ביטולים

א. עם זאת משתמש שנרשם לשירות יוכל לקבל כספו בחזרה בתוך 14 ימים מעת ההרשמה (בשירותים בהם צויין כך ובשירותים בהם החוק להגנת הצרכן מחייב זאת), ואת תכניו יצטרך להוציא בעצמו או בתשלום נוסף.

ב. הזיכוי שיתבצע יתבצע באותו אמצעי התשלום בו שילם המשתמש בתוך 5 ימי עסקים.

6. תכנים באתר
6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. מאצ׳ינג אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותיםם המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי מאצ׳ינג לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מאצ׳ינג, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי מאצ׳ינג אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.
6.2 מאצ׳ינג אינו אחראי לאמיתתם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. מאצ׳ינג לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות אוו השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.
6.3 בכל מקרה, מאצ׳ינג ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאהה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.
6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מאצ׳ינג בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים שלל המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מאצ׳ינג ו/או כנגד מי מטעמו.

7. קניין רוחני

7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש מאצ׳ינג בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחריי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב ממאצ׳ינג.

8. הפרת ההסכם

8.1 מאצ׳ינג שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד. מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.
8.2 הנך מתחייב לשפות את מאצ׳ינג, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרתת הסכם זה. בנוסף, תשפה את מאצ׳ינג, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.
8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפטט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *